Opleiding tot verpleegkundig specialist in België: huidig aanbod & toekomstvisie

Aanbod opleiding

In Vlaanderen organiseren drie universiteiten een academische master verpleegkunde en vroedkunde met een afstudeerrichting Verpleegkundig of Vroedkundig specialist. De huidige masteropleiding leidt een generieke VS op, verdere specialisatie gebeurt binnen de beroepscontext. 

In de Franstalige gemeenschap is de masteropleiding verpleegkunde en vroedkunde nog volop in ontwikkeling. De BVVS volgt deze op de voet. 
 

De VS opleiding in de toekomst

De BVVS werkt nauw samen met verschillende universitaire partners aan een visie en strategie voor de VS opleiding in de toekomst. Deze werd gebundeld in een conceptnota die met verschillende stakeholders besproken werd zoals verpleegkundig specialisten, leden van de gemengde federale VS-werkgroep en beleidmakers. 
 
 

Discussienota 'De verpleegkundig specialist in België' (2020)

In samenwerking met de opleidingen master verpleegkunde en vroedkunde (KU Leuven, UCVV UGent en UA) heeft de BVVS een discussienota opgemaakt als input voor de federale werkgroep verpleegkundig specialist. Volgende thema's werden beschreven:
  • wat is een verpleegkundig specialist
  • de klinische activiteiten van de VS
  • de interprofessionele afsprakennota
De nota moet vooral een hulpmiddel zijn om de functie van verpleegkundig specialist binnen het geheel van de gezondheidszorgberoepen in België helder te krijgen.

 

BVVS functie- en competentieprofiel van de verpleegkundig specialist (2018)

Vanuit de BVVS is er in 2018 een brede denkoefening gemaakt met peers en stakeholders betreffende de functieomschrijving van de verpleegkundig specialist. Dit profiel werd bezorgd aan de Federale Raad voor Verpleegkunde als input voor hun advies t.a.v. minister De Block. Het BVVS profiel werd eveneens ter kennisgeving bezorgd aan het kabinet van minister De Block. 

 

Specialisatiedomeinen van de VS

De VS kan in verschillende zorg- of specialisatiedomeinen actief zijn. Voor een kwaliteitsvolle zorg is de implementatie van de VS functie binnen de brede gezondheids- en welzijnszorg een must. Een schematische voorstelling van de mogelijke actieterreinen van de verpleegkundig specialist:
 
 

Wat is een VS?

 

Een Verpleegkundig Specialist (VS) en een Verpleegkundig Consulent (VC) chronisch nierlijden van UZ Leuven aan het woord:

 

De zorg voor patiënten wordt steeds complexer. Er is daarom een duidelijke nood aan meer geavanceerde zorgprofielen die niet alleen deze complexe zorg kunnen bieden, maar ook op wetenschappelijk onderbouwde wijze zorginnovatie kunnen initiëren en implementeren.

Verpleegkundig Specialisten zijn academisch opgeleide verpleegkundigen (master of doctoraatsniveau) die dankzij hun doorgedreven
klinische en wetenschappelijke competenties voorbereid zijn op dit brede takenpakket op klinisch en wetenschappelijk vlak.

Verpleegkundig Specialisten werken binnen:

  1. een specifieke patiëntendoelgroep en/of zorgprogramma, bv. oncologie, eerstelijnsgezondheidszorg, nierziekten, geriatrie, transplantatie, ... 
  2. een bepaald gespecialiseerd zorgdomein, bv. wondzorg, katheterzorg, nutritie, pijn, ...
  3. een bepaalde type interventie/methode, bv. cognitieve gedragstherapie, ...

En dit in verschillende beroepscontexten: acute zorg, chronisch zorg, eerstelijnsgezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en transmurale zorg.

Kerncompetenties Advanced Practice Nurse (A. Hamric - a definition of advanced practice nursing)