Hier kan u de oude berichten die eerder op de startpagina te lezen waren, raadplegen.

 

BVVS aanwezig op de residentiële cursus AccentVV
'Meerwaarde van de verpleegkundig specialist' op 5 en 6 mei 2023. 
 
In samenwerking met de Vlaamse universiteiten werd de functie van verpleegkundig specialist van A tot Z besproken. Prof. Ann Van Hecke (UGent) startte de cursus met een duidelijke omschrijving van de verpleegkundig specialist, wat is het wel, wat is het niet. Prof. P. Moons nam ons mee in verschillende sytematic reviews waarin de meerwaarde van APN aangetoond werd. Vanuit de BVVS situeerde Elsie Decoene het belang van een zorgvuldige implementatie en coaching van deze functies. Drie collega VS namen ons mee in de ontwikkeling en invulling van hun functie, mooie voorbeelden vanuit de ziekenhuissector, eerste lijn en GGZ. Ook onze Noorderburen situeerden het implementatieproces van de VS in Nederland en een praktijkvoorbeeld van een VS in een verpleeghuis gaf ons meer inzicht in de dagdagelijkse VS taakinvulling. 
De cursus werd afgerond door mevr. Katrien Vervoort, adviseur van minister Vandenbroucke. We hopen met zijn allen op een juridische verankering van de VS (met uitvoeringsbesluiten) tegen eind 2023. Hoewel nog heel veel commissies en raden hun zegje hierover moeten doen...
 
 

Winnaars BVVS posterprijs editie 2023

Tijdens de afternoon meeting op 24 april werden de drie winnaars bekend gemaakt. Benieuwd naar de posters, lees hier meer. 

OPEN BRIEF BVVS

Op 29 juni 2020 stuurt de BVVS een open brief de wereld in met hun aanbevelingen voor de nabije toekomst. De BVVS pleit om snel werk te maken van:
 1. de uitvoeringsbesluiten m.b.t. de functie verpleegkundig specialist
 2. een aangepast financieel en structureel kader voor de brede implementatie van de verpleegkundig specialist in de zorg
 3. en een kwaliteitsvolle academische masteropleiding verpleegkunde
Verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten worden door het beleid gezien als helden, MAAR...
het is maar gedeeltelijk respect en erkenning.
 
Met onderstaand beeld en film willen we deze boodschap duidelijk maken.
 

BVVS verbaasd over gepubliceerde adviezen van de Federale Raad voor Verpleegkunde en de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de ontwerptekst van de verpleegkundig specialist

Lees hier de BVVS reactie: BVVS schrijven op publicatie adviezen over VS ontwerpadvies_2021.pdf (340843)

De gepubliceerde adviezen kan u terug vinden op de website van de FOD Volksgezondheid:

Het IFIC dossier - stand van zaken

De BVVS werd uitgenodigd voor een hoorzitting met IFIC

Op dinsdag 30 april 2019 werd de BVVS uitgenodigd op een hoorzitting met IFIC. Het bestuur heeft volgende adviezen bezorgd aan IFIC:

 • toevoeging van een nieuwe functie, met name de verpleegkundig specialist
 • toevoeging van een nieuwe functie, met name de klinisch verpleegkundig onderzoeker
 • aanvraag voor wijziging van een functie, met name een naamswijziging van referentieverpleegkundige naar verpleegkundig consulent

De BVVS reikt de hand naar het IFIC om inhoudelijke adviezen te verstrekken m.b.t. bovenvermelde functies. 

Ter info de BVVS presentatie als voorbereiding voor de IFIC hoorzitting: Onderhoud IFIC sectorale referentiefuncties_BVVS 30042019.pdf (397715)

 

IFIC - BVVS standpunt en advies

Indienen van een extern beroep bij IFIC

De termijn voor het indienen van een intern beroep is afgelopen. Momenteel kan een extern beroep ingediend worden bij IFIC. Onderstaande info hieromtrent geven we graag mee:

Standpunt BVVS

Het nieuw functieclassificatie model wordt momenteel in de meeste ziekenhuizen geïmplementeerd. Over de verpleegkundige functies in het IFIC model zijn er echter heel veel vragen en is het moeilijk te begrijpen hoe deze classificatie tot stand is gekomen. 
Binnen de verpleegkunde van vandaag en deze van de toekomst staan we voor heel wat andere uitdagingen. Het IFIC model bevat helaas niet de klinische verpleegkundige functies die noodzakelijk zijn voor de toekomst.
 
Opvallend is het ontbreken van de functie 'verpleegkundig specialist' in de functiewijzer!
 
De BVVS pleit dan ook voor een herziening van de functiewijzer van de verpleegkundige functies. Samen met de AUVB en andere verpleegkundige beroepsorganisaties streven we er naar deze aanpassing van de verpleegkundige functiewijzer. 
 
Intussen ontvangen heel wat verpleegkundig specialisten van hun personeelsdienst een voorstel van loonschaal binnen het IFIC model. We merken helaas dat er heel wat verschillende schalen toegewezen worden aan verpleegkundig specialisten. Een negatieve situatie dus!
 
De BVVS adviseert haar leden en de verpleegkundig specialisten om alvast in de eigen organisatie te pleiten voor een aanpassing van de functiewijzer en dit met een toevoeging van de functie verpleegkundig specialist. 
Gezien de noodzakelijke academische competenties van de verpleegkundig specialist en zijn/haar organisatiebrede focus pleit de BVVS voor een toevoeging van de functie verpleegkundig specialist en dit op schaal 18.
 

De BVVS heeft een schrijven opgemaakt tav IFIC en een voorstel van functie omschrijving. Als verpleegkundig specialist kan u beide documenten gebruiken bij de opmaak van uw persoonlijk intern beroep binnen uw organisatie. 

De BVVS pleit voor de inschaling van de functie verpleegkundig consulent op niveau 16. Onderstaand profiel kan u helpen bij het schrijven van een intern beroep indien u als verpleegkundig consulent niet toegewezen wordt aan de schaal 16. Het is wel belangrijk dat u als verpleegkundig consulent een organisatie brede focus hebt en dat u naast uw klinische expertise ook adviezen verstrekt, opleidingen aanbiedt aan verpleegkundigen en meewerkt aan kwaliteitsprojecten.

De federale raad voor verpleegkunde publiceert profielen verpleegkundig specialist en -consulent

Op de website van de FRV kan u de profielen van de verpleegkundig specialist en -consulent raadplegen. Deze profielen zijn het resultaat van een FRV-werkgroep die de competenties van beide functies verder omschreven hebben. Waar mogelijk heeft de BVVS input aangereikt aan de werkgroep. Beide profielen werden voor advies doorgestuurd naar het kabinet van minister De Block (mei 2018). 
 1. profiel verpleegkundig specialist (FRV): overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/profil_infirmier_pratique_avancee-verpleegkundig_specialist_1.pdf
 2. profiel verpleegkundig consulent (FRV): overlegorganen.gezondheid.belgie.be/sites/default/files/documents/profil_infirmier_consultant-verpleegkundig_consulent_18-05-08_1.pdf

Een wettelijk kader voor de functie 'verpleegkundig specialist'

Vandaag, 12 november 2018, communiceert minister Maggie De Block het nieuws dat verpleegkundig specialisten hun langverwacht wettelijk kader krijgen binnen de WUG (Wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen), het oude 'KB 78'. 

M. De Block: "De verpleegkundig specialist krijgt een plaats binnen de wet op de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het wetsontwerp daarover is eind vorige maand in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad en daarna voor advies naar de Raad van State vertrokken."

Dit eerste wettelijk kader is noodzakelijk om deze functie in al zijn facetten (opleiding, competenties, taken/rollen, bevoegheden) verder uit te werken. De concrete functie omschrijving zal worden uitgewerkt in de volgende legislatuur. De BVVS steekt alvast de hand uit om hieraan verder mee te werken. 
 
Overzicht van de desbetreffende nieuwsberichten:
 

BVVS functieprofielen: gespecialiseerde verpleegkundige - verpleegkundig consulent - verpleegkundig specialist

Het kabinet van minister M. De Block vraagt tegen midden maart 2018 een advies over de functies van gespecialiseerde verpleegkundige en verpleegkundig specialist. Vanuit de Federale Raad voor Verpleegkunde is hiervoor reeds een werkgroep samengesteld. Een belangrijke doelstelling van de BVVS is het adviseren van beleidmakers. Gezien dit belangrijk thema vindt de BVVS het haar opdracht om eveneens een advies te verlenen.
 
In het voorjaar van 2018 organiseerde de BVVS drie peer sessions mbt de nieuwe profielen in de verpleegkunde. De definitieve versies werden bezorgd aan de BVVS leden, de deelnemers van de peersessions en de werkgroep functiedifferentiatie van de Federale Raad Verpleegkunde. De BVVS heeft haar advies toegelicht aan de FRV werkgroep ivm de competentieprofielent. Op 17/09/2018 heeft de BVVS de functieprofielen en -adviezen doorgestuurd naar het kabinet van minister De Block.
 
 1. BVVS advies "gespecialiseerde verpleegkundige en verpleegkundig consulent": 20180214 BVVS adviesnota Functie- en competentieprofiel Gespecialiseerde Verpleegkundigen.pdf (630705)
 2. BVVS advies "verpleegkundig advies": 20180214 BVVS advies Functie- en competentieprofiel VS.pdf (735962)
 

Minister M. De Block reageert op het advies FRV mbt het functiemodel verpleegkunde

Op 11/09/2017 kreeg de FRV (Federale Raad Verpleegkunde) een reactie van minister Maggie De Block mbt hun advies over het toekomstig functiemodel voor verpleegklinische functies. 

 

De Federale Raad Verpleegkunde bezorgt kabinet M. De Block het functiemodel verpleegkunde voor de toekomst

Op 4 juli 2017 werd in de Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) het advies over de verschillende functies binnen de verpleegkunde goedgekeurd. In augustus werd dit advies bezorgt aan het kabinet. De BVVS heeft meegewerkt aan de werkgroep verantwoordelijk voor de uitwerking van dit advies. We hopen dan ook dat het politieke beleid rekening houdt met dit advies bij de hervorming van het KB 78.
 
Dit advies omvat:
 1. het beroepsprofiel van de zorgassistent
 2. functieprofiel van de gespecialiseerde verpleegkundige
 3. functieprofiel van de verpleegkundig consulent
 4. functieprofiel van de verpleegkundig specialist
 5. functieprofiel van de klinisch verpleegkundig onderzoeker
Lees meer op de website van de FRV. 
 

BVVS is lid van de AUVB

De AUVB (Algemene Unie van Verpleegkundigen van België) verenigt 43 beroepsorganisaties voor verpleegkunde uit de drie gewesten en gemeenschappen en overkoepelt hiermee alle aspecten van de opleiding en beroepsuitoefening van de verpleegkunde. Daarmee vertegenwoordigt de AUVB de 140.000 verpleegkundigen die actief zijn in ons land.
Ook de BVVS heeft zich als beroepsorganisatie aangesloten bij de AUVB om de belangen van de verpleegkundige en de verpleegkundig specialist mee te behartigen.
 

13 december 2016: publicatie van de statuten van de BVVS in het Belgisch Staatsblad. 

Vanaf februari 2017 kan u zich officieel lid maken van de BVVS, dit voor 45 euro/kalenderjaar, studenten 15 euro/jaar. Als lid van de BVVS heeft u o.a. toegang tot de BVVS opleidingen en symposia aan een sterk verminderd tarief. 

Meer info volgt!
 

Verpleegkundig Specialisten passen binnen KB 78 hervormd: Gezondheidszorgberoepen in evolutie!

Tijdens de startconferentie op 29 september 2016 werd de nadruk gelegd op een multiprofessionele, geïntegreerde gezondheidszorg met functionele hiërarchie en autonomie, een centrale plaats voor de patiënt en bovendien ook een dynamische, open en positieve omschrijving van elk zorgberoep. De Verpleegkundig Specialist voldoet als “nieuwe” beroepsgroep al aan vele van de toekomstige vereisten.

Lees meer KB78

De BVVS is er klaar voor... jij ook?

Verpleegkundigen staan voor grote uitdagingen in de toekomst: de toenemende complexiteit in de zorg en geneeskunde, de vergrijzing, het belang van de multidisciplinaire en transmurale samenwerking, de functie- en taakherschikking in de zorg, de hervormingen in de opleiding tot verpleegkundige, de hertekening van de gezondheidszorg, etc.

Verpleegkundig specialisten willen in de eerste plaats alle collega verpleegkundigen ondersteunen in hun dagelijkse toewijding voor een patiëntgerichte en kwaliteitsvolle zorg. Samen streven we naar een veilige, deskundige en evidence based verpleegkunde.

Op 18 april was het zover... de BVVS haar KICK OFF! Op het symposium "Verpleegkundig Specialisten: durven investeren" werd de start van de nieuwe beroepsvereniging BVVS voorgesteld aan het grote publiek.

 

bericht Gazet van Antwerpen 13/11/18