Publicaties BVVS

 

1. Functie- en competentieprofiel van de verpleegkundig specialist (2018)

 
Vanuit de BVVS is er in 2018 een brede denkoefening gemaakt met peers en stakeholders betreffende de functieomschrijving van de verpleegkundig specialist. Dit profiel werd bezorgd aan de Federale Raad voor Verpleegkunde als input voor hun advies t.a.v. het kabinet  Het BVVS profiel werd eveneens ter kennisgeving bezorgd aan het kabinet van minister De Block. 
 
 
2. Discussienota's "Verpleegkundig Specialist": functie-inhoud en opleiding
 
In samenwerking met de opleidingen master verpleegkunde en vroedkunde (KU Leuven, UGent en UA) heeft de BVVS twee discussienota's opgemaakt als input voor de federale werkgroep verpleegkundig specialist. 
 
In een eerste nota werden volgende thema's werden beschreven:
  1. wat is een verpleegkundig specialist (generieke omschrijving)
  2. de klinische activiteiten van de VS
  3. de interprofessionele afsprakennota
Deze nota moet vooral een hulpmiddel zijn om de functie van verpleegkundig specialist binnen het geheel van de gezondheidszorgberoepen in België helder te krijgen.
 
Een tweede discussienota werpt een blik op de thema's; opleiding, de erkenning en de overgangsmaatregelen van de verpleegkundig specialist. 
 

3. Competentiekader verpleegkundig specialist in de gezondheids- en welzijnszorg 

De Verpleegkundig Specialisten Denktank heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een comptentiekader voor de VS in de Belgische gezondheids- en welzijnszorg. Op basis van het CanMEDS raamwerk worden 7 VS-rollen omschreven, dit met de bijhorende kern- en ondersteunende competenties. Het kader biedt een duidelijke kijk op de identiteit van een VS en hoe de functie best ingevuld wordt. 

Het competentiekader vormt de basis voor de organisatie van de VS-opleiding (master in de verpleegkunde en vroedkunde, afstudeerrichting verpleegkundig specialist) en kan worden gebruikt in een diversiteit van werksettings. Zo kan de VS in het werkveld het competentiekader gebruiken als basis voor het eigen portfolio, maar kunnen ook leidinggevenden het kader hanteren als hulpmiddel bij de coaching en/of aansturing van de VS in de organisatie. Tenslotte kan het competentiekader een hulpmiddel zijn in het implementatieproces van een VS-functie in de organisatie. Aan de hand van de omschreven VS-rollen kunnen stakeholders correct geïnformeerd worden wat men precies kan en mag verwachten van een VS-functie. 

Het competentiekader werd in de afgelopen maanden bij diverse stakeholders getoetst, dit proces in nog steeds lopende. Dit zorgt er ook voor dat dit werk een sterk evolutief karakter heeft. Mocht u interesse hebben in dit competentiekader dan kan u hiervan een voorlopige versie opvragen bij de BVVS. 

Voorjaar 2022 zal de eindversie van het VS competentiekader op de website gepubliceerd worden. 

 

4. Open brief IFIC

 
Vanuit de VVRO (vereniging verpleegkundigen radiotherapie en oncologie), de BVVS en de BHS (Belgian Hemato Society) werd een open brief geschreven over de impact van IFIC op het verpleegkundig beroep. Lees hier de volledige brief. Delen mag altijd!